Reglur um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands, nr. 263/2010

Reglur nr. 263-2010

Reglur um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands, nr. 263/2010

með síðari breytingum

1. gr. Markmið.

Reglur þessar gilda um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna við Háskóla Íslands sbr. III. kafli reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Markmið framgangskerfis Háskóla Íslands er að hvetja akademíska starfsmenn til virkni og árangurs í starfi og auka með því gæði kennslu og rannsókna við Háskóla Íslands. Framgangur byggir á faglegu mati á frammistöðu og árangri í rannsóknum, kennslu, stjórnun og þjónustu í þágu Háskóla Íslands.

[Í reglum þessum er kveðið á um lágmarksskilyrði í tengslum við framgang og ótímabundna ráðningu. Fræðasviðum háskólans er hverju um sig heimilt að skilgreina nánari skilyrði og verklag við mat á umsóknum, t.d. á vettvangi deildar, sem háskólaráð staðfestir í formi sérreglna.]1
1Breytt með 1. gr. rgl. nr. 1100/2011

2. gr. Framgangur akademískra starfsmanna.

Rektor Háskóla Íslands veitir framgang samkvæmt reglum þessum.

[Lektor, dósent, sérfræðingur eða fræðimaður getur óskað eftir framgangi í starfi. Rektor getur, án auglýsingar, flutt lektor í dósentsstarf, dósent í prófessorsstarf, sérfræðing í starf fræðimanns og fræðimann í starf vísindamanns, enda liggi fyrir hæfnisdómur dómnefndar fræðasviðs samkvæmt ákvæðum reglna þessara.

Heimilt er að flytja lektor í starf prófessors og sérfræðing í starf vísindamanns, enda uppfylli viðkomandi lágmarksskilyrði til að gegna starfinu að mati dómnefndar fræðasviðs samkvæmt reglum þessum.]1

Rektor er heimilt að veita framgang strax við nýráðningu ef viðkomandi starfsmaður uppfyllir þau skilyrði sem tilgreind eru í 6. gr. reglna þessara, enda liggi fyrir dómnefndarálit sem staðfesti það í samræmi við ákvæði sérstakra verklagsreglna sem háskólaráð staðfestir.
1Breytt með 2. gr. rgl. nr. 1100/2011

3. gr. Umsóknarfrestur og umsóknir.

[Sækja skal um framgang til [skrifstofu vísinda- og nýsköpunarsviðs]3 fyrir 1. nóvember ár hvert. Framgangur samkvæmt reglum þessum tekur gildi við upphaf nýs háskólaárs 1. júlí.

Áður en umsókn um framgang er lögð fram ber viðkomandi starfsmanni að leita eftir forkönnun á stigum hjá vísindasviði háskólans. Beiðni um slíka forkönnun skal berast vísindasviði fyrir 1. október ár hvert. Þegar forkönnun vísindasviðs liggur fyrir tekur viðkomandi starfsmaður sjálfur ákvörðun um það hvort hann leggur fram umsókn um framgang. Forseti fræðasviðs getur einnig óskað eftir því að vísindasvið kanni fjölda stiga einstakra starfsmanna sem viðkomandi forseti vill hvetja til að sækja um framgang.

Umsókn um framgang skal uppfylla sömu kröfur og gerðar eru til umsókna um laus störf skv. 37. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Umsókn um framgang í starf dósents og prófessors skal auk þess fylgja kennsluferilskrá umsækjanda. Í umsókninni skal umsækjandi gera grein fyrir þeim verkum sínum á sviði rannsókna, kennslu, stjórnunar og þjónustu sem hann telur veigamest með tilliti til umsóknar sinnar um framgang. Umsækjandi skal einnig nefna a.m.k. fjóra utanaðkomandi sérfræðinga sem [samþykkt hafa að veita umsögn]2 um verk hans, sbr. 4. gr. reglna þessara. Sérfræðingarnir skulu vera viðurkenndir vísindamenn á sínu sviði og starfa utan Háskóla Íslands. Umsókn skal vera bæði á íslensku og ensku.

[Vísinda- og nýsköpunarsvið tilkynnir forsetum fræðasviða um framgangsumsóknir og óskar jafnframt eftir fulltrúa í dómnefndir frá deildum og stofnunum eftir atvikum.]3 Forseta fræðasviðs er heimilt að leggja fram greinargerð með umsókn starfsmanns um framgang.]1
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 1100/2011
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 846/2013
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 482/2015

4. gr. [Dómnefnd fræðasviðs.

Á hverju fræðasviði starfar föst þriggja manna dómnefnd sem rektor skipar til þriggja ára í senn. Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir af háskólaráði og er annar þeirra formaður nefndarinnar en hinn skal vera starfandi utan Háskóla Íslands. Þriðji nefndarmaðurinn er skipaður sérstaklega fyrir hvert framgangsmál. Hann skal vera sérfræðingur á viðkomandi sviði og skal tilnefndur af viðkomandi deild eða stofnun. Varamenn skal tilnefna og skipa á sama hátt. Í dómnefnd fræðasviðs má skipa þá eina sem lokið hafa doktorsprófi eða hliðstæðu prófi úr háskóla, nema því verði ekki við komið. Formaður nefndarinnar skal hafa verið metinn hæfur til að gegna starfi prófessors. Í dómnefnd skulu sitja bæði karlar og konur. Um sérstakt hæfi nefndarmanna gilda ákvæði II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

[Rektor er heimilt að skipa sérstaka dómnefnd við mat á umsækjanda um framgang, mæli sérstök rök fyrir því. Um sérstakar dómnefndir gildir að háskólaráð tilnefnir tvo nefndarmenn og deild sú eða stofnun sem starfið er við hinn þriðja og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar.]2

Hlutverk dómnefndar fræðasviðs er eftirfarandi:

 1. að meta hvort umsækjendur um framgang uppfylla þau lágmarksskilyrði sem sett eru um það starfsheiti sem við á samkvæmt ákvæðum 6. gr. reglna þessara, 41. gr. reglna Háskóla Íslands nr. 569/2009 og sérreglna deilda,
 2. að meta árangur og virkni umsækjanda í starfi sínu við Háskóla Íslands og veita framgangsnefnd Háskóla Íslands álit um hvort mælt sé með því að framgangur verði veittur.

Dómnefnd fræðasviðs skal afla umsagna tveggja til þriggja viðurkenndra utanaðkomandi sérfræðinga á fræðasviði umsækjandans, sem fylgja skulu umsókn til framgangsnefndar Háskóla Íslands, nema nefndin telji að umsækjandi uppfylli ekki lágmarksskilyrði skv. a-lið 2. mgr. Dómnefnd er heimilt að leita út fyrir þann hóp utanaðkomandi sérfræðinga sem umsækjandi nefnir í umsókn sinni, sbr. 3. gr. [...]2 Dómnefnd fræðasviðs er heimilt að óska eftir upplýsingum um mat á fyrri störfum umsækjanda frá stjórnsýslu háskólans.

Er álit dómnefndar fræðasviðs liggur fyrir veitir nefndin umsækjanda [7 daga]3 andmælarétt.

Um málsmeðferð og störf dómnefndar fræðasviðs gilda auk ákvæða reglna þessara ákvæði 40.–43. gr. reglna Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Mæli dómnefnd fræðasviðs með því að framgangur verði veittur sendir hún framgangsnefnd háskólans umsóknargögn, greinargerð dómnefndar fræðasviðs og umsagnir sérfræðinga innan fjögurra mánaða frá því að umsóknarfresti lauk, eða eigi síðar en [1. maí.]2]1
1Breytt með 4. gr. rgl. nr. 1100/2011
2Breytt með 2. gr. rgl. nr. 846/2013
3Breytt með 1. gr. rgl. nr. 548/2015

5. gr. Framgangsnefnd Háskóla Íslands.

Rektor skipar framgangsnefnd Háskóla Íslands sem í eiga sæti einn fulltrúi tilnefndur af hverju fræðasviði og einn án tilnefningar og skal hann vera formaður. Tilnefna skal varamenn með sama hætti. Nefndin er skipuð til þriggja ára í senn. Þess skal gætt að bæði karlar og konur sitji í framgangsnefnd Háskóla Íslands, sbr. 15 gr. laga nr. 10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu og kvenna og karla.

Í framgangsnefnd Háskóla Íslands má skipa þá eina sem hlotið hafa prófessorshæfi. Enn fremur skal miða við að þeir sem skipaðir eru í nefndina hafi viðamikla reynslu af rannsóknum, kennslu og stjórnunarstörfum.

Ef atkvæði í framgangsnefnd falla jöfn sker atkvæði formanns úr.

Framgangsnefnd Háskóla Íslands metur umsóknir um framgang á grundvelli fyrirliggjandi gagna og ákvæða 6. gr. reglna þessara, 41. gr. reglna Háskóla Íslands nr. 569/2009 og sérreglna fræðasviða um framgang. Framgangsnefnd gerir á grundvelli þess mats tillögu til rektors um hvort veita beri framgang.

Ef það er niðurstaða framgangsnefndar Háskóla Íslands að ekki beri að veita framgang skal hún rökstyðja þá niðurstöðu sína og veita umsækjanda allt að 14 daga andmælarétt.

Álit framgangsnefndar Háskóla Íslands skal berast rektor eigi síðar en [1. júní.]1
1Breytt með 3. gr. rgl. nr. 846/2013

6. gr. Mat á umsóknum um framgang.

Umsókn um framgang skal metin á grundvelli reglna þessara, 41. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands og sérreglna fræðasviða. Stigagjöf samkvæmt reglum þessum byggir á Matskerfi opinberra háskóla.

Til að teljast uppfylla lágmarksskilyrði sbr. a. lið 2. mgr. 4. gr. þarf umsækjandi að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

 1. Hafa fengið tiltekinn lágmarksfjölda stiga fyrir rannsóknir og kennslu sem tilgreind eru í töflum 1-3 í þessari grein. Auk krafna um lágmarksfjölda rannsóknastiga, skv. töflu 1 og 2, er gerð krafa um lágmarks fjölda rannsóknastiga úr tilteknum flokkum matskerfisins, sbr. töflu 3. Þessir flokkar eru:
  1. A2 (bækur), þó ekki A2.4 og A2.5.
  2. A3 (bókakaflar), þó ekki A3.4.
  3. A4 (tímaritsgreinar), að undanskildum flokknum A4.4.
  4. A5.1 (greinar í alþjóðlegum ráðstefnuritum).
  5. [A10.5 (einkaleyfi).]2
 2. [Hafa þekkingu og reynslu í samræmi við alþjóðleg viðmið fyrir viðkomandi starfsheiti á þeirra fræðasviði, staðfest með áliti dómnefndar eða með doktorsprófi frá viðurkenndum háskóla.]3 Umsækjandi um framgang í starf dósents, prófessors, fræðimanns eða vísindamanns skal hafa doktorspróf eða jafngildi þess nema aðstæður á viðkomandi fræðasviði [eða í deild]3 séu þannig að ekki sé unnt að koma því við. Heimilt er að gera strangari kröfur um menntun vegna framgangs í sérreglum fræðasviða og skal þá umsækjandi uppfylla þær.

Við mat á því hvort mæla eigi með framgangi sbr. b. lið 2. mgr. 4. gr. skal auk skilyrða sem tilgreind eru í 2. mgr., litið til árangurs og virkni umsækjanda í starfi sínu við Háskóla Íslands. Við mat á árangri og virkni skal tekið mið af eftirfarandi sjónarmiðum, ákvæðum 41. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands og sérreglna fræðasviða [og þess gætt að jafnframt eru gerðar sérstakar frekari kröfur til starfs prófessora varðandi rannsóknir, nýsköpun, kennslu, stjórnun og þjónustu, sbr. 5. mgr. 6. gr. þessara reglna:]3

 1. Rannsóknir. Metinn er fjöldi rannsóknarstiga sem umsækjandi hefur áunnið sér. Hafi umsækjandi sýnt fram á getu sína til að afla styrkja til rannsóknaverkefna úr viðurkenndum rannsóknasjóðum styrkir það umsókn um framgang. Við framgang í prófessorsstarf eða í starf vísindamanns er gerð krafa um að umsækjendur hafi sýnt fram á verulega hæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vísindastörfum. Enn fremur styrkir reynsla og virkni í alþjóðlegu rannsóknasamstarfi umsókn um framgang. [Sérstaklega skal líta til virkni í rannsóknum síðustu fimm ár áður en umsókn um framgang var lögð fram.]2
 2. Kennsla. Lagt er mat á kennsluferilskrá umsækjanda, svo sem kennslureynslu, nýsköpun í kennslu, kennsluhætti og þróun kennsluefnis. Við framgang í dósentsstarf er gerð krafa um reynslu af leiðbeiningu á meistarastigi. [...]3 Framangreind krafa um leiðbeiningarreynslu er miðuð við að boðið sé upp á nám til meistara- og/eða doktorsnáms í kennslugrein umsækjanda.
 3. Stjórnun. Þátttaka í stjórnun innan Háskóla Íslands.
 4. Þjónusta - tengsl við atvinnu- og þjóðlíf. Virk tengsl umsækjanda við atvinnu- og þjóðlíf í krafti sérþekkingar sinnar og í þágu hlutverks og stefnu Háskóla Íslands styrkja umsókn um framgang. Meta skal hvernig þessi tengsl nýtast Háskóla Íslands, hvort sem er í rannsóknum, kennslu og námi eða til að styrkja orðspor og kynningu Háskólans út á við.

[Dómnefnd]1 fræðasviðs getur við sérstakar aðstæður gert meiri eða minni kröfur um lágmarksstig ef talin er ástæða til. Víki mat [dómnefndar]1 fræðasviðs frá viðmiðum um stigafjölda fyrir einhvern starfsþátt kennara eða sérfræðinga eða frá öðrum kröfum, sem gerðar eru við framgang á milli starfsheita, þarf að rökstyðja það sérstaklega.

Tafla I
Lágmarksstig fyrir hvern starfsþátt kennara
  Rannsóknir Kennsla Stjórnun,
þjónusta,
annað
Mismunur Alls
Lektor 30 - - 0 30
Dósent 130 20 - 50 200
Prófessor 270 50 - 80 400
Tafla 2
Lágmarksstig fyrir hvern starfsþátt sérfræðinga og fræðimanna
  Rannsóknir Kennsla Stjórnun,
þjónusta,
annað
Mismunur Alls
Sérfræðingur 30 - - 0 30
Fræðimaður 150 - - 50 200
Vísindamaður 320 - - 80 400
Tafla 3
[Lágmarksfjöldi stiga úr tilgreindum flokkum rannsóknahluta matskerfis]1
  Ritrýndar bækur (yfir 25 stig)
ISI greinar
Aðrar ritrýndar greinar
Greinar í alþjóðlegum ráðstefnuritum
Bókarkaflar, alþjóðlegar akademískar útgáfur
[Einkaleyfi]2
Lektor/sérfræðingur -
Dósent/fræðimaður 80/90
Prófessor/vísindamaður 180/200

[Gerðar eru ríkari kröfur til hæfni og reynslu prófessora en annarra háskólakennara. Þeim er ætlað leiðandi hlutverk í akademískum málefnum háskóla í sínum fræðigreinum.

Þegar um er að ræða umsókn um starf prófessors við Háskóla Íslands skal leggja sérstaka áherslu á eftirfarandi til viðbótar við lágmark stiga fyrir rannsóknir, kennslu og aðra þætti samkvæmt matskerfi opinberra háskóla:

 1. Rannsóknir og nýsköpun. Að umsækjandi sé leiðandi í rannsóknum sínum og hafi sýnt með ótvíræðum hætti fram á frumkvæði, frumleika og sjálfstæði. Að umsækjandi njóti viðurkenningar fyrir fræðistörf sín, sé í virku samstarfi við sérfræðinga á fræðasviðinu, og hafi birt áhrifamikil vísindaverk á ritrýndum vettvangi sem gerir strangar fræðilegar kröfur. Að umsækjandi hafi, eftir því sem við á, stuðlað að nýtingu afurða rannsókna sinna, hafi stýrt rannsóknaverkefnum og aflað fjármuna til rannsókna sinna frá samkeppnissjóðum innanlands og utan.
 2. Kennsla. Umsækjandi skal hafa sýnt fram á hæfni, frumleika og nýbreytni í kennslustörfum sínum og getið sér gott orð sem kennari. Þá skal sérstaklega líta til þess hvort umsækjandi hafi umtalsverða reynslu af leiðbeiningu nemenda í meistara- og doktorsnámi, meðal annars sem aðalleiðbeinandi.
 3. Stjórnun og þjónusta. Gera skal ríka kröfu um reynslu af stjórnunar- og þjónustustörfum, einkum innan háskóla og gagnvart fræðasamfélaginu, auk reynslu af faglegri þjónustu og þekkingarmiðlun til samfélagsins. Þá skal umsækjandi hafa með fyrri störfum sínum sýnt fram á ríka samskiptahæfileika og metnað fyrir hönd Háskóla Íslands.]3

[Ef kennari er samkvæmt auglýsingu eða ráðningarsamningi ráðinn á listrænum forsendum skulu kröfur um lágmarksfjölda rannsóknastiga við framgang vera í samræmi við töflu 1. Enn fremur er gerð krafa um að slíkur kennari hafi að lágmarki fjórðung stiga úr tilteknum flokkum matskerfisins, sbr. töflu 3. Samkvæmt því er gerð krafa um 130 rannsóknastig í starf dósents og þar af skulu 20 stig vera úr tilteknum flokkum matskerfisins, sbr. 1. tölul. 2. mgr. 6. gr. þessara reglna. Við framgang í starf prófessors er gerð krafa um 270 stig og þar af skulu 45 stig vera úr tilteknum flokkum matskerfisins, sbr. 1. tölul. 2. mgr. 6. gr.]1
1Breytt með 5. gr. rgl. nr. 1100/2011
2Breytt með 4. gr. rgl. nr. 846/2013
3Breytt með 3. gr. rgl. nr. 482/2015

7. gr. Tímabundin ráðning.

Í samræmi við 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands skal upphafleg ráðning akademískra starfsmanna að jafnaði vera tímabundin til fimm ára, hvort sem um er að ræða fullt starf eða hlutastarf. Við sérstakar aðstæður, svo sem þegar um er að ræða veikinda- eða barnsburðarleyfi, er forseta fræðasviðs heimilt að framlengja tímabundna ráðningu um allt að tvö ár.

8. gr. Umsókn um ótímabundna ráðningu.

Hyggist akademískur starfsmaður óska eftir ótímabundinni ráðningu skal hann sækja um það til rektors eigi síðar en níu mánuðum áður en tímabundinni ráðningu lýkur. Með umsókn skal leggja fram greinargerð, að hámarki þrjár blaðsíður, um störf við Háskóla Íslands frá upphafi tímabundinnar ráðningar við rannsóknir, kennslu, stjórnun og þjónustu. Með umsókn skal einnig fylgja rita- og ferilskrá, helstu ritverk sem birt hafa verið og kennsluferilskrá. Umsóknargögn skulu takmarkast við hina tímabundnu ráðningu. Umsækjandi skal einnig nefna a.m.k. fjóra utanaðkomandi sérfræðinga sem geta veitt umsögn um verk hans.

[Rektor sendir umsókn um ótímabundna ráðningu til forseta fræðasviðs sem aflar umsagnar viðkomandi deildar. Að því búnu sendir forseti fræðasviðs umsóknina ásamt umsögn til framgangsnefndar Háskóla Íslands. Framgangsnefnd Háskóla Íslands gerir tillögu til rektors um hvort umsækjandi skuli ráðinn ótímabundinni ráðningu.]1
1Breytt með 6. gr. rgl. nr. 1100/2011

9. gr. Mat á störfum og ákvörðun um ótímabundna ráðningu.

[Framgangsnefnd Háskóla Íslands metur störf umsækjanda og gerir rökstudda tillögu til rektors um hvort ráða beri umsækjanda ótímabundið.

Við mat á störfum umsækjanda skal byggja á þeim sjónarmiðum sem tilgreind eru í 6. gr. reglna þessara. Gerð er krafa um 40 rannsóknastig á síðustu fimm árum fyrir kennara, en 50 rannsóknastig á fimm árum fyrir sérfræðinga, fræðimenn og vísindamenn, úr tilgreindum flokkum matskerfis Háskóla Íslands sbr. 1. tölul. 2. mgr. 6. gr., meðan á tímabundinni ráðningu stendur. [Krafa um rannsóknastig, sbr. framangreint, skal vera í samræmi við starfshlutfall; þannig þarf kennari í 50% starfi að vera með 20 rannsóknastig á fyrstu fimm árunum í starfi.]2 Einnig skal umsækjandi um ótímabundna ráðningu hafa lokið stuttu námskeiði í kennsluaðferðum og -tækni við Kennslumiðstöð Háskóla Íslands eða hafa hlotið hliðstæða þjálfun á öðrum viðurkenndum vettvangi. Framangreint ákvæði um lágmarksrannsóknastig úr tilteknum flokkum matskerfisins á fyrstu fimm árum í starfi tekur ekki til kennara sem ráðnir eru á listrænum forsendum.

Veita skal umsækjanda 14 daga frest til þess að tjá sig um tillögu framgangsnefndar Háskóla Íslands.

Rektor tekur ákvörðun, að fenginni tillögu framgangsnefndar Háskóla Íslands, um hvort ráðning verður ótímabundin. Niðurstaða rektors skal liggja fyrir að minnsta kosti þremur mánuðum áður en tímabundinni ráðningu umsækjanda lýkur.]1
1Breytt með 7. gr. rgl. nr. 1100/2011.
2Breytt með 1. gr. rgl. nr. 353/2017.

10. gr. Lagastoð og gildistaka.

Reglur þessar eru settar á grundvelli heimildar í 4. mgr. 4. gr., 5. mgr. 15. gr. og 1. og 3. mgr. 17. gr. laga um opinbera háskóla nr. 85/2008.

Reglur þessar öðlast gildi 1. apríl 2010. Frá sama tíma falla úr gildi reglur um framgang kennara, sérfræðinga og fræðimanna við Háskóla Íslands, nr. 863/2001 og reglur félagsvísindadeildar Háskóla Íslands um ráðningu og framgang akademískra starfsmanna, nr. 909/2007. Reglur læknadeildar Háskóla Íslands um ráðningu og framgang starfsmanna með hæfnisdóm, nr. 498/2002, halda gildi sínu uns nýjar reglur hafa verið settar fyrir einstök fræðasvið, sbr. 2. mgr. 1. gr. reglna þessara. Um umsóknir um framgang sem berast Háskóla Íslands fyrir 1. apríl 2010 gilda ákvæði eldri reglna nr. 863/2001 og 498/2002. Ákvæði 2. mgr. 9. gr. reglna þessara taka einungis til þeirra starfsmanna sem ráðnir verða tímabundið eftir 1. apríl 2010.

Háskóla Íslands, 15. mars 2010.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is